https://ekf.privrednaakademija.edu.ba/wp-content/uploads/2023/12/VasoArsenovic.jpg

Vaso Arsenović

Prof. dr
Vaso Arsenović, doktor ekonomskih nauka, rođen je 1978. godine u Bijeljini, gdje je završio osnovnu i srednju školu kao vukovac i učenik generacije. Diplomirao je 2000. godine na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, magistrirao 2008. godine, a doktorirao je 2010. godine. Radnu karijeru je započeo 2000-te godine u realnom sektoru, a zatim je kao asistent i profesor radio na dva univerziteta, Slobomir P univerzitetu gdje je bio dekan Ekonomskog fakulteta i v.d. rektor Univerziteta i na Nezavisnom univerzitetu Banja Luka gdje je obavljao i funkciju dekana Ekonomskog fakulteta. Bio je i načelnik Odjeljenja za finansije Grada Bijeljina. Od 2017. godine je u ZEDP „Elektro-Bijeljina“, gdje je bio na pozicijama izvršnog direktora za ekonomsko-finansijske poslove, a zatim na mjestu direktora preduzeća. Trenutno je u kabinetu uprave preduzeća kao savjetnik. Odbornik je u Skupštini Grada Bijeljina. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta „Privredna akademija“ je od 2023. godine. Član je niza stručnih, profesionalnih i sportskih udruženja. Posvećen je humanitarnom i društveno odgovornom radu. Živi u Bijeljini. Oženjen je i ima jedno dijete.
https://ekf.privrednaakademija.edu.ba/wp-content/uploads/2024/01/1.jpg
Svjetlana Vulić, doktor ekonomskih nauka, rodjena 25.06.1991 godine u Sarajevu, nastanjena u Bratuncu gdje sam i završila osnovnu školu. Srednju školu – Gimanziju u Srebrenici. Diplomirala u Banja Luci na Univerzitetu za Poslovne i Finansijske Studije 2014. godine, magistrirala u Banja Luci 2018. godine, a' doktorirala u Banja Luci 2023. godine Radnu karijeru sam započela u Opštini Bratunac u odjeljenju finansija gdje sam radila od 2013 do 2014 godine, nakon toga u odlazim u privatan sektor kao šef računovodstva od 2014. do 2016. godine , odakle odlazim u Republičku Upravu za inspekcijske poslove Banja Luka – Odjeljenje Bijeljina kao Republički tržišni inspektor gdje i sada radim. Učestvovala na više medjunarodnih načunih skupova i konferencija. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta „Privredna akademija“ sam od 2023. godine angažovana kao profesor za odredjenu grupu predmeta. Član sam više sportskih klubova, i posvećena sam humanitarnim djelima/akcijama
https://ekf.privrednaakademija.edu.ba/wp-content/uploads/2024/01/IMG_0296-scaled.jpg

Petar Tamamović

Prof. dr
Rođen je 03.03.1959. godine u Velikom Blašku, opština Laktaši. Osnovnu školu završio je vrlo dobrim uspjehom u rodnim Laktašima. Srednju građevinsku skolu završio je u Banjoj Luci sa vrlo dobrim uspjehom. Osnovne studije završio na Univerzitetu u Novom Sadu – Tehnički Fakultet „Mihajlo Pupin“ Zrenjanin i dobio zvanje, Diplomirani inžinjer proizvodnog menadžmenta. Akademske studije drugog stepena - Master – Menadžer poslovnih komunikacija završio na Univerzitetu u Novom Sadu – Tehnički Fakultet „Mihajlo Pupin“ Zrenjanin sa prosječnom ocjenom 8,56 (osam pedeset šest) i ocjenom završnog rada 10 (deset). Doktorirao na IU Travnik, na temu „Analiza uloge benčmarkinga u procesu unapređenja konkurentnosti domaćih preduzeća“, i stekao naučno zvanje „Doktor ekonomskih nauka“ naučna oblast menadžment. Ima izbor u zvanje Vanrednog profesora iz uže naučne oblasti „Menadžment i organizacija“.
https://ekf.privrednaakademija.edu.ba/wp-content/uploads/2024/02/59A6341_pp-scaled.jpg
Branislava Narančić Joveljić, rođena 13.6.1984 godine u Brčkom, gdje je i završila osnovnu školu. Završila Gimnaziju "Vaso Pelagić" u Brčkom. Diplomirala 2009. godine na Ekonomskom fakultetu u Brčkom, Univerziteta Istočno Sarajevo, smjer "Poslovna informatika", gdje završava i postdiplomske studije 2013. godine. smjer "Menadžment u računovodstvu i reviziji" sa odbranjenim magistarskim radom na temu "Mogućnost primjene krizno uslovljenih strategija u preduzećima u Republici Srpskoj". Doktorirala na Ekonomskom fakultetu u Banjoj Luci sa odbranjenom doktorskom disertacijom na temu „Efekti promjene ekonomskog rasta na sektor turizma - pretpostavke za strateško planiranje u sektoru“. Zaposlena u Direkciji za finansije u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine, na radnom mjestu Viši stručni saradnik za devizni sistem. Završila program stručnog usavršavanja pedagoško-psihološko-metodičko-didaktičku grupu predmeta (Pedagoški fakultet Zenica 2011). Trenutno se bavi naučno-istraživačkim radom.
https://ekf.privrednaakademija.edu.ba/wp-content/uploads/2024/01/DSC_00451-scaled.jpg

Saša Mičić

Prof. dr
Saša Mičić, rođen 08.07.1976. godine u Tuzli. Osnovnu školu završava 1991. godine u Bosanskom Šamcu. Završio Vojnu Gimnaziju 1995. godine u Beogradu. Diplomirao 2000. godine na Vojnotehničkoj Akademiji u Beogradu sa prosjekom školovanja 9,34 kao drugi u rangu na Vojnotehničkoj Akademiji, za šta je nagrađen od strane Predsjednika SRJ. Magistarske studije je završio na Ekonomskom fakultetu u Beogradu smijer Aktuarstvo sa prosjekom školovanja 9,89 , mentor Prof. dr Jelena Kočović. Dana 18.10.2012. godine odbranio doktorsku disertaciju „Statističko-matematička analiza metoda ocjene efektivnosti investicija sa osvrtom na investiranje u Republici Srpskoj“ i time stekao akademsko zvanje doktora ekonomskih nauka na Univerzitetu za poslovne studije Banja Luka.
https://ekf.privrednaakademija.edu.ba/wp-content/uploads/2024/01/muslija1-min.png

Admir Muslija

Doc. dr
Admir Muslija, doktor nauka iz menadžmenta, rođen je 1973. godine u Visokom, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao je 2009. godine na Fakultetu za privrednu i tehničku logistiku Univerzitetu u Travniku, a 2011. godine diplomirao i na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu, grje je po odluci Vijeća fakulteta kao ekvivalent diplome dobio i stepen zvanja Magistar saobraćaja i komunikacija – Diplomirani inžinjer saobraćaja i komunikacija, a 2013. godine na Fakultetu za privrednu i tehničku logistiku Internacionalnog Univerzitetu u Travniku smjer Menadžment u saobraćaju stekao zvanje Magistar privredne i tehničke logistike. Doktorirao 2019. godine na Fakultetu za menadžment Internacionalnom univerzitetu Brčko Distrikt BiH. Radnu karijeru počeo kao direktor Časopisa Student 2002. godine a 2009. godine kao direktora u AMTechnology d.o.o Visoko, a od 2012.godine direktor Centra Litteratus u Sarajevu. Na Fakultetu za Menadžment Internacionalnom Univerzitetu BD od 2020 – 2023 godine angažpvan kao profesor a od 2023. godine angažovan na Ekonomskom fakultetu Univerziteta „Privredna akademija“ u Brčkom. Kao član ukljućen u rad većeg broja domaćih i međunarodnih asocijacija, aktivno uključen u brojne projekte iz oblasti kulture, obrazovanja i sporta. Veliki domoljub a humani rad priisutan u svakodnevnim aktivnostima. Živi u Visokom, oženjen i otac dvoje djece / sin i kći /.